Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB              
      novinky  rozpis  ubytování  prostor závodu  ukázky mapy  pokyny  seznam přihlášených  výsledky  výsledky s mezičasy  seznam přihlášených  výsledky  výsledky s mezičasy  okolí  soutěž  fórum  přihlásit  favorité  co je OB  pořadatelé  sponzoři závodu  mediální partneři  obec Chvaleč
  POKYNY

P O K Y N Y

Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.

 

 

P O K Y N Y

 

Společná ustanovení pro oba závody

 

Pořadatel:        TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum:          Chvaleč (okres Trutnov) - louka v severozápadní části obce. Doporučujeme oddílové stany!

(Mezi Trutnovem a Chvalčí je podjezd pod železniční tratí o výšce pouze 3,5m. Místo nelze objet, vyšší autobusy, které most nepodjedou, musí zvolit příjezd do Chvalče od jihu.)

Ubytování:        Pořadatel zajišťuje pouze objednané noclehy z 24.9. na 25.9. v tělocvičně.

Je zakázáno nocovat ve stanech na louce v centru závodu (dohoda s vlastníkem louky).

Parkování:        Na vyhrazených místech v obci Chvaleč, dbejte značení a pokynů pořadatele.

Vzdálenosti:     Parkoviště - centrum : do 2 km (!) Doporučujeme dostatečnou časovou rezervu na zaparkování i na pěší přesun. Cesta do centra závodů není značena, zakreslena je v mapce Chvaleč, která bude k dispozici na parkovišti.

Centrum závodu = start = cíl

Trénink:            Využijte kontroly na mapce Chvaleč.

Terén:              Kopcovitý podhorský les (450-650 m n. m.) s proměnlivou průchodností, místy s pískovcovými skalními srázy a kameny a nepravidelnou středně hustou sítí komunikací.

Věnujte zvýšenou pozornost zákresu tratí v mapě a pořadí kontrol. Tratě se i několikrát kříží. Kontrolujte si kódy, některé kontroly jsou blízko sebe.

Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovými značkami č. 415 (žlutá s černými tečkami = pole i neoseté) a č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha).

Závodní oblast (všechny okolní lesní prostory a jiné označené plochy) je zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí diváckých a sběrných kontrol je nepřístupné.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Lze použít SI čipy verze 6 (rozšířená paměť).

Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI jednotkami (především rozběhové a některé uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.

Popisy kontrol: Jsou přilepeny na mapě ve formě piktogramů. Velikosti některých kamenů jsou udávány ve tvaru zlomku: výška / délka

Zdravotní služba: První pomoc v cíli.

Občerstvení:     Voda v PET lahvích, před a po závodě bohatě zásobený bufet "Klokan".

Odpadky:          Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytlů, které jsou viditelně označené. Ostatní odpad odkládejte do pytlů černých.

WC a mytí:       V centru závodu.

Výsledky:          Průběžné: v centru závodu, konečné: http://shk-ob.cz/mcr2005

Konečné výsledky v tištěné podobě je možné si objednat u prezentace za 30 Kč za každý závod.

Lístky s mezičasy budou v sobotu i v neděli vydány až po závodě (bude upřesněno rozhlasem).

Funkcionáři:     ředitel:              Karel Toužil

hlavní rozhodčí:          Jan Netuka, R1

stavitel tratí:     Michal Jedlička, R1

jury:                  bude vybrána a zveřejněna po odevzdání soupisek

Upozornění:     Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

Předpis:           Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB

                        a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2005.

                        

 


Ustanovení pro Mistrovství ČR štafet, Veteraniádu ČR štafet a závod žákovských štafet

 

Datum:             24. září 2005 (sobota)

Prezentace:      V centru v den závodu 8:00 -10:45 hodin. (Opravdu ne déle.) Dohlášky na místě nejsou možné.

Budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!!

Využijte možnosti vytištění formuláře soupisky na internetových stránkách závodu. Uvítáme, pokud oddíly zašlou vyplněné soupisky do pátku 23. září do 24:00 na adresu prihlasky@shk-ob.cz nebo je alespoň vyplní již během jízdy na závod a po příchodu na prezentaci je ihned odevzdají. Ušetříte nám čas. Děkujeme! Dbejte prosím na správné vyplnění registračních čísel a čísel SI čipů !

Pořadatel bude kontrolovat údaje uvedené na soupiskách se stavem centrální registrace ke konci srpna. Závodníci dodatečně registrovaní neuvedení v centrální registraci budou vyzváni k předložení registračních průkazů. Štafety, které nebudou mít v pořádku registraci svých členů, nebudou v kategoriích MČR připuštěny ke startu, v ostatních kategoriích mohou běžet mimo soutěž. V kategoriích MČR nesmí startovat štafety mimo soutěž.

Startovní čísla: Odběr startovních čísel v prostoru prezentace při odevzdání soupisek.

Poznámka: čísla 1-197 (Diadora) - počet teček = pořadí úseku,

čísla 198 a vyšší - 1. úsek červené, 2. úsek černé, 3. úsek červené, se kterým běžel 1. úsek

Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí: viz samostatná tabulka.

Mapa:               Celestýn, M 1:10 000, E 5m, stav léto 2005, autoři Jan Langr, Jan Netuka, v obalu.

Zvláštní mapové značky – viz mapka Chvaleč. Nové paseky žlutě dokresleny.

Mapy závodníci musí odevzdat v cíli. Vydávány budou v neděli po 14. hodině. Ti, kdo se nezúčastní nedělního závodu, se mohou dohodnout s hlavním rozhodčím na pozdějším předání.

R políčka jsou umístěna v levém dolním rohu mapy.

Průběh závodu:                        Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace.

Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odevzdá mapu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.

Pořadí závodníků posledních úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

Vyhlášení vítězů:                      V 15:00 až 15:30 hodin.

Uzavření cíle:   V 16:30 hodin.

 

 

Ustanovení pro Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva a Veteraniádu ČR klubů

 

Datum:             25. září 2005 (neděle)

Prezentace:      V centru v sobotu dne 24.9. 8:00 -10:45, 14:00 - 18:00 hodin. Dohlášky na místě nejsou možné.

Budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!!

Odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů dne 24.9. v místě prezentace 14:00 - 18:00 hodin, v neděli 25.9. od 8:00 do 8:30 je možno v nejnutnějších případech provést v soupiskách změny.

Pořadatel bude kontrolovat údaje uvedené na soupiskách se stavem centrální registrace ke konci srpna. Závodníci dodatečně registrovaní neuvedení v centrální registraci budou vyzváni k předložení registračních průkazů. Štafety, které nebudou mít v pořádku registraci svých členů, mohou běžet pouze mimo soutěž.

Startovní čísla: Odběr startovních čísel v prostoru prezentace mezi 8:00 až 8:30.

Poznámka: čísla s jednou tečkou jsou pro 1., 4., 7. úsek, se dvěma tečkami pro 2., 5., 8. úsek, se třemi tečkami pro 3. a 6.úsek. Závodníci si je předávají.

Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí:  Viz samostatná tabulka

V kategoriích HD18, HD21, HD175, HD235, HD265 musí vždy na sudém úseku běžet žena.

Na některých tratích kategorií HD18, HD21, HD175 jsou povinné úseky při podběhu a přeběhu silnice II. třídy a železniční trati, které jsou vyznačeny v mapách a v popisech. Jejich nedodržení je důvodem k diskvalifikaci.


Mapa:               Žába, M 1:10 000, E 5m, stav léto 2005, autoři Jan Langr, Jan Netuka, v obalu.

Zvláštní mapové značky – viz mapka Chvaleč. R políčka jsou umístěna v levém dolním rohu mapy .

Nové paseky žlutě dokresleny. Mapy závodníci musí odevzdat v cíli. Vydávány budou po 14. hod.

Průběh závodu:                        Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace.

Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a odevzdá mapu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace. Všechny povinné úseky, které jsou vyznačeny v mapě, v popisech a v terénu je třeba dodržovat. Nebezpečná místa (srázy) jsou v terénu označena páskou.

Na některých tratích kategorií HD18, HD21, HD175 je (u železničního přejezdu) občerstvovačka.

Pořadí závodníků posledních úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou.

Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

Vyhlášení vítězů:  Ve 14:30 až 15:00 hodin.

Uzavření cíle:   V 16:00 hodin.


Parametry tratí:  štafety, kluby

Plánky centra:     štafety, kluby


 

sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj www.holan.cz
Krkonošské papírny


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři ČSOB

www.diadora.cz
www.barum.cz
www.zaket.cz www.hitec.cz
www.koop.cz
www.tmapy.cz
www.obcasopis.nord-service.cz www.toitoi.cz
www.newline.cz
www.ecco-receptor.comPočet přístupůPrávě je on-line:
logo

©  2005 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu