Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB              
      News  Invitation  Terrain  Map examples  Event instructions  List of entries  Results  Split times  List of entries  Results  Split times  Sights  Accommodation  Entry  Favourites  Organizers  Sponzors  Partners  Chvalec village
  NOVINKY

27.10.2005 - 09:47
A nakonec p?ibyla sekce napsali o nás, kde si m?žete p?e?íst názory a ohlasy na naše závody.

03.10.2005 - 15:23
MEDIA. V živém vysílání radia ?eský rozhlas Hradec Králové vyzpovídal moderátor Václav Plechá?ek šéfa mediálního úseku M?R Honzu Langra a úsp?šného závodníka Václava Komance. Rozhovor rozd?lený do dvou ?ástí si m?žete poslechnout zde - 1.?ást (1,8 MB), 2.?ást (2,2 MB). V regionálním tisku vyšly o M?R tyto ?lánky - MF Dnes a Hradecké Noviny.

29.09.2005 - 12:13
V sekci fotogalerie si m?žete prohlédnout n?které fotografie ze sobotního závodu štafet a ned?lních klub? .

29.09.2005 - 09:32
Prostudovat si nyní m?žete rovn?ž soubory Orienteering Organizeru na kterých byl závod uspo?ádán - OORG štafety (0,5 MB) a OORG kluby (0,5 MB). Pro pot?eby OORGu si m?žete stáhnout ?isté mapy bez kontrol - Celestýn - bez kontrol (1,2 MB) a Žába - bez kontrol (1,4 MB).

28.09.2005 - 13:41
Zajímavý vývoj m?l závod klub? v kategorii dosp?lých. Pr?b?žné ztráty tým?, které skon?ily v první desítce, znázor?uje tento graf.

29.09.2005 - 09:28
K dispozici jsou zazipované mapy ve formátu BMP se všema kontrolama. Mapa Celestýn - kontroly (1,5 MB) a mapa Žába - kontroly (1,7 MB).

27.09.2005 - 11:27
Zde si m?žete p?e?íst protokoly k ob?ma závod?m - štafety a kluby.

26.09.2005 - 21:09
Stavitel tratí odhaluje závodník?m systém farstování v sobotním závod? muž? a žen a v ned?lním závod? dosp?lých.

26.09.2005 - 16:41
Velké množství ak?ních fotografií z obou závod? najdete ve fotogalerii OK Jilemnice na stránce www.ok-jilemnice.cz.

26.09.2005 - 09:07
Sledujte nadále tyto stránky. P?ipravujeme pro vás schema farstování hlavních mistrovských kategorií (H21, D21 a HD21) a také vám poskytneme k nahlédnutí soubor z Orienteering Organizeru.

25.09.2005 - 23:04
Nálezy z t?locvi?ny v Trutnov?: d?tská ?ervená mikina s kapucí a polštá?ek. P?ípadní zájemci, ozv?te se na prihlasky@shk-ob.cz.

25.09.2005 - 20:40
Výsledky se?azené podle ?as? na prvních úsecích již znáte a proto vám nyní dáváme k nahlednutí i ty finální.

25.09.2005 - 16:48
Závody skon?ily. D?kujeme všem ú?astník?m za ú?ast a p?edvedené výkony. Zde si m?žete prohlédnout výsledky a výsledky s mezi?asy.

25.09.2005 - 16:51
Mistry ?eské republiky v závod? štafet se stali muži Pragy Praha a ženy Lokomotivy Pardubice. K nahlednutí jsou celkové výsledky i výsledky s mezi?asy.

24.09.2005 - 08:25
Po?adatelé jsou již p?ipraveny na první závodníky. D?kujeme všem oddíl?m, které nám zaslaly soupisky.

23.09.2005 - 21:10
Centrum závodu je postavené a po?adatelé se na vás už t?ší.

23.09.2005 - 14:32
Shromaždišt? nám rychle roste pod rukama a k tomu nám svítí sluní?ko, které by m?lo svítit i zítra. D?kujeme všem, kte?í nám již zaslali soupisky a v??íme že jich do ve?era ješt? pár p?ibude.

23.09.2005 - 07:34
Již 19 oddíl? nám zaslalo vypln?né soupisky na sobotní závod (n?které i na ned?lní). D?kujeme a t?šíme se, že b?hem dneška dorazí ješt? další vaše sestavy! Upozor?ujeme, že nyní již není možné se na víkendové závody dohlásit.

23.09.2005 - 06:35
Pokud nechce mít p?i prezentaci problémy, podívejte se prosím na stránku plateb. Ten oddíl, který má na svém ?ádku OK, má vše v po?ádku, ostatní nech? si p?ipraví peníze, p?ípadn? doklad o zaplacení. D?kujeme.

22.09.2005 - 07:05
Dnes dopoledne odjíždí první po?adatelský konvoj sm?r Chvale? a za?ne budování centra závod?. Ješt? jednou prosíme zástupce oddíl?, aby nám pokud možno p?edem zaslali soupisky štafet. Slibujeme, že je nezve?ejníme d?íve než v sobotu na shromaždišti. D?kujeme.

21.09.2005 - 16:25
Zde si m?žete prohlédnot n?které ceny o které budete b?hem následujícího víkendu bojovat: Foto 1, Foto 2, Foto 3

21.09.2005 - 09:09
Aktuální p?edpov?? po?así na víkend. Sobota - skoro jasno, p?es den 18-22°C, v noci 4-8°C, ranní mlhy. Ned?le - polojasno, místy p?ehá?ky, p?es den 16-20°C, v noci 4-8°C, ranní mlhy. Takže ráno by to mohlo být na svet?ík a koblihu s ?ajem od Klokana a p?es den na tri?ko a gulášek s pivkem. Snad p?edpov?? vyjde.

20.09.2005 - 14:29
Poslední dávku informací o nadcházejícím víkendu vám servírujeme v podob? pokyn?. Všem úsp?chu chtivým oddíl?m doporu?ujeme d?kladné prostudování.

20.09.2005 - 14:07
P?ipravili jsme pro vás formulá?e pro soupisky na závod štafet i závod klub?. Tímto prosíme všechny oddíly, které budou mít jasno alespo? o n?kterých štafetách, aby nám vyplnily jejich sestavy v p?íslušném formulá?i a zaslaly na e-mailovou adresu prihlasky@shk-ob.cz. Na míst? samoz?ejm? budete mít možnost e-mailovou p?ihlášku zm?nit. D?kujeme všem oddíl?m které této služby využijí, ušet?í nám ráno spoustu ?asu a nerv?.
!!! Samoz?ejm? vaše soupisky nebudeme zve?ej?ovat d?íve než soupisky ostatních tým? !!!

20.09.2005 - 10:46
Do ?tvrtka do 20 hodin ješt? p?ijímáme dohlášky na oba závody, ale zájemci již musejí sáhnout hloub?ji do kapsy a zaplatit dvojnásobné startovné. Trochu jsme si zaspekulovali nad okruhem možných favorit? v hlavních kategoriích. Možná se strefíme, možná jsme úpln? vedle. Uvidíme o víkendu.

19.09.2005 - 15:53
Dnes odpoledne projde rukama slávistických d?lník? více než 1900 map na které budou dokresleny nové paseky, p?ipevn?ny popisy a vše bude neprodyšn? uzav?eno do mapník?. Na exkurzi do naši fabriky vás pozvat nem?žeme, ale máme pro vás aspo? plánky zobrazující organizaci centra závod? - štafety a kluby.

18.09.2005 - 18:38
Mapy jsou nakresleny a popisy vytišt?ny. M?žeme vás tedy seznámit s parametry tratí - závod štafet a závod klub?. P?i sestavování tým? na klubové mistrovství nezapome?te na to, že na úseky ozna?ené písmeny D mohou nastoupit pouze ženy!

16.09.2005 - 09:10
Pod odkazy štafety - historie a kluby - historie najdete p?ehledy medailist? v jednotlivých mistrovských kategoriích. Ve štafetách jsou za posledních 12 let nejúsp?šn?jší ženy Tesly Brno (3x titul), muži již zaniklé Dukly Liberec (5x), dorostenky OK99 Hradec Králové (6x) a dorostenci Zlína (5x). Nej?ast?jšími vít?zi v celé historii sout?že klub? byli dosp?láci z USK Praha (6x titul), dorostenci z OK99 Hradec Králové (5x) a jednozna?n? nejlepší bilanci mezi oblastními výb?ry žactva má Východo?eská oblast (7x). (D?kujeme za p?ípadné dopln?ní chyb?jících nebo nesprávných údaj?).

15.09.2005 - 18:03
Do dnešního odpoledne p?išly p?ihlášky žákovských výb?r? z 10 oblastí (chybí Jiho?eská oblast) a dále 58 oddíl?. Z t?ch oddíl?, u kterých získala právo startu na M ?R alespo? jedna štafeta, se zatím nep?ihlásily: ADA, AOV, BSO, KRN, RBK, SOP, TRC a VOV. Doufáme, že se tyto oddíly nenechaly odradit vzdáleností, mistrovství je vrchol sezóny a nem?ly by na n?m chyb?t! Celkem je p?ihlášeno 306 štafet a 152 klubových štafet a oblastních výb?r?. Podrobnosti naleznete v sekci seznam p?ihlášených.

15.09.2005 - 12:48
A máme tady další zajímavá ?ísla. V prestižním mistrovském závod? klub? zvedne nad hlavu vít?zný pohár dosp?lé družstvo, které v nejkratším ?ase ub?hne 39,1 km, vyleze 2135 výškových metr? a najde 149 správných kontrol. V dorostu k tomu bude sta?it 34,1 vzdušných km, 1855 metr? sm?rem nahoru a 135 kontrol. Mezi oblastními výb?ry žactva zvít?zí tým, který po 21,6 kilometrech, 980 vyšplhaných metrech a 80 kontrolách jako první protne cílovou ?áru.

14.09.2005 - 15:43
P?ipravili jsme pro vás náhledy závodních map. Sobotní - Celestýn a ned?lní - Žába. A nakonec ješt? tréninkovou mapku okolí, kterou jste již mohli dostat o víkendu na závodech. A bude k dispozici i na M?R na klasické trati.

14.09.2005 - 12:42
Pozor! P?ipomínáme, že dnes kon?í termín p?ihlášek na oba naše závody. Dosud jsme obdrželi p?ihlášky od 39 oddíl? a 7 oblastí. Brzy zve?ejníme seznam p?ihlášených štafet a družstev. Trochu nás p?ekvapil, mile samoz?ejm?, zájem o kategorii H140. Již nyní, kdy máme p?ihlášky od (odhadem) poloviny oddíl? je p?ihlášeno 26 štafet. Pro porovnání vloni v této kategorii startovalo 27 štafet a na M ?R 2002, které jsme po?ádali v Brzicích 22 štafet.

13.09.2005 - 13:53
Závodník?m dychtivým po informacích odhalujeme první zajímavost. Nejkratší tra? mistrovského víkendu bude mít parametry 2,5 km, 105 metr? p?evýšení a 10 kontrol, zatímco nejdelší tra? se pyšní délkou 8,3 km s p?evýšením 445 metr? a plnou t?icítkou kontrol.

13.09.2005 - 13:39
Byla p?idána sekce okolí, kde m?žete najít mnoho zajímavostí a odkaz? na zajímavá místa v okolí Jest?ebích hor.

12.09.2005 - 11:44
Trat? mistrovství, veteraniády i ve?ejného závodu jsou postaveny, v lese je rozneseno celkem 190 líste?k? v místech kde budou kontroly. Za?ínáme kreslit trat? a tisknout popisy.

09.09.2005 - 11:26
Dnes, v pátek 9.9., byly v ?asných ranních hodinách vyzvednuty závodní mapy Celestýn a Žába i tréninková mapa Chvale? z tiskárny pardubického katastrálního ú?adu. Tréninková mapa bude distribuována již na víkendových závodech ?eského poháru štafet. V t?chto dnech se dávají do lesa líste?ky a hlavní rozhod?í vše kontroluje. Stavitel tratí skon?í svoji práci v ned?li 11.9., od pond?lí by se mohly trat? za?ít kreslit.

07.09.2005 - 18:10
Dnes jsme pro vás p?ipravili ješt? sout?ž o jist? hodnotné ceny. Více info najdete v sekci sout?ž, jenom upozor?ujeme, že uzáv?rka prvního kola je 14.9.2005, takže neváhejte, hledejte a sout?žte.

07.09.2005 - 10:57
Aby jste si lépe mohli p?edstavit jak to v lese vypadá a že to nebude žádná procházka, tak jsme vám do sekce prostor závodu p?ipravili n?které další fotky z lesa. Nevybírali jsme pouze krásné fotky kamen? a skalek, ale i místa která jsou zajímavá n??ím jiným (kop?ivy, kapradí, kamenné pole, náro?né svahy).

05.09.2005 - 18:29
V sekci ubytování byla zve?ejn?na možnost objednat si ve?e?i a snídani. Kdo bude mít zájem, nech? to uvede v p?ihlášce.

04.09.2005 - 18:41
Do sekce ukázky mapy jsme p?idali další mapové vý?ezy, abyste získali p?esn?jší p?edstavu o nástrahách, které Vás budou na náro?ných tratích ?ekat.

25.08.2005 - 08:44
Koncem minulého týdne byla dokon?ena revize mapy a odsouhlasena koncepce stavby tratí. Dv? závodní a jedna tréninková mapa získaly grafickou podobu a dnes byly p?edány tiskové podklady do tiskárny. Trat? p?ipravuje ?eský reprezentant Michal Jedli?ka, takže se ur?it? máte na co t?šit. Jedla se pravd?podobn? nechá inspirovat letošním šampionátem v Japonsku. Nevíme, zda bude taky tak dusno jako v prádeln?, ale kopce ur?it? chyb?t nebudou.

11.08.2005 - 10:01
Mapa?i hlásí, že v lese už je hotovo. Nyní probíhá dokreslování map v OCADu, v p?íštím týdnu prob?hne revize a bude dolad?na grafika závodních map. V následujícím týdnu pak budou mapové podklady p?edány do tiskárny, kde bude proveden ofsetový tisk.

25.07.2005 - 19:40
Do sekce prostor závodu byla p?idána mapka místa závodu.

30.06.2005 - 18:27
P?ibyla nová sekce ubytování , kde m?žete najít možnosti ubytování. Po?adatelé zajiš?ují pouze ubytování na zemi v t?locvi?n?. Kdo chce spát na postelích, musí si ho za?ídit sám. My zde pouze zve?ejníme kontakty, které se nám poda?í získat.

10.05.2005 - 12:49
O tom, že mapování je v plném proudu, se nyní m?žete p?esv?d?it v sekci ukázky mapy, kde se nachází t?i ukázky již zmapovaného závodního prostoru.

12.04.2005 - 16:10
Byl p?idán rozpis a do ukázek závodního prostoru byly p?idány fotografie shromaždišt? a terénu.

11.04.2005 - 12:00
Zahájen provoz stránek

sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj www.holan.cz
Krkonošské papírny


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři ČSOB

www.diadora.cz
www.barum.cz
www.zaket.cz www.hitec.cz
www.koop.cz
www.tmapy.cz
www.obcasopis.nord-service.cz www.toitoi.cz
www.newline.cz
www.ecco-receptor.comPočet přístupůPrávě je on-line:
logo

©  2005 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu