Šatnový objekt orientačních běžců SHK

 

Adresa naší šatny je: Nad Rybníky 2053/4, Hradec Králové

Kolaudační souhlas s užíváním novostavby šaten, skladů a sociálního zařízení oddílu orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové byl vydán stavebním úřadem dne 11. 10. 2012. Dokončená budova byla 25. 10. 2012 zapsána do katastru nemovitostí.

Tímto stručným konstatováním končí sedm let trvající snaha o vybudování našeho důstojného zázemí.

Ke zdárné přípravě, průběhu a dokončení přispěli více či méně všichni členové oddílu. Zvláštní poděkování patří statutárnímu městu Hradec Králové za finanční příspěvky na výstavbu v celkové výši 588 tisíc Kč, Pavlu Chmelařovi za projekt a vedení stavby, firmě Domis s. r. o. za realizaci a Tomáši Vychodilovi za vyřízení všech potřebných rozhodnutí, povolení a souhlasů.

Stručná rekapitulace kroků vedoucích ke vzniku nového tréninkového zázemí


2005: Vznikl záměr převést pozemky v areálu TJ Slavia v Orlické kotlině do vlastnictví statutárního města Hradec Králové - částečně formou směny za pozemek vhodný k budoucímu vybudování šatnového objektu orientačních běžců.

2006: Byl vymezen pozemek vhodný k vybudování šatnového objektu. Převody pozemků schválily orgány města i TJ.

2007: Převod pozemku do vlastnictví TJ Slavia byl dokončen vkladem do katastru nemovitostí. Proběhlo vyčištění pozemku od náletového křoví a odpadu. Byla postavena vjezdová brána a dřevěná chatka. Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění šatnového objektu.

2008: Firma MATEX s.r.o. vybudovala přípojky elektro, vody a kanalizace a zřízena věcná břemena přípojek v městských pozemcích. Bylo vydáno stavební povolení na šatnový objekt.

2009: Probíhala 1. etapa výstavby šatnového objektu (suterénu) firmou DOMIS s.r.o. (odtěžení svahu, prodloužení přípojek sítí, základy, drenáž, izolace, zdivo, strop, izolace stropu, zásypy). Rozestavěná budova byla zapsána do katastru nemovitostí.

2010: Probíhala 2. etapa výstavby (zdivo 1. nadzemního podlaží, střecha)

2011: Probíhala 3. etapa výstavby (dokončovací práce v 1. NP – instalace a úpravy povrchů)

2012: Probíhala 4. etapa výstavby (zateplení fasády, její dřevěné obložení, dlažby a terénní úpravy). Stavba získala kolaudační souhlas a byla zapsána do katastru nemovitostí.

2013: K zásadní změně nedošlo v šatně ani na okolním pozemku, ale v přístupu do lesa. V předjaří byl vybudován dřevěný chodníček přes bažiny (zatěžkávací zkoušku měl při závodě VčP, když se po něm chodilo na start). Jinak bylo další budovatelské úsilí utlumeno přípravou a pořádáním Mistrovství světa juniorů (a následným vysílením :-).

2014: Došlo k pořízení a montáži kuchyňské linky. V říjnu došlo v souvislosti s osamostatněním oddílu k uzavření Trojstranné smlouvy o nástupnictví Smluv o poskytnutí příspěvku mezi Statutárním městem Hradec Králové, TJ Slavia a OK Slavia Hradec Králové a v prosinci byl dokončen převod šatnového objektu a okolního pozemku do vlastnictví nově vzniklého samostatného sportovního klubu.

2015: Byly vyrobeny a instalovány šatnové stěny s věšáky a úložnými prostory. Vybavení šatny bylo dokončeno umístěním kompletně zrekonstruovaných lavic. Na podzim byl vysázen habrový plot na severní straně pozemku a proběhla probírka borového porostu. Cesta přes bažiny prošla rekonstrukcí.

 

2016: Proběhla demolice dosavadního a výstavba nového uličního oplocení.
2017: Byla provedena oprava plotu na severní a východní straně pozemku spočívající zejména ve výměně pletiva.

2016: Proběhla demolice dosavadního a výstavba nového uličního oplocení.

2017: Byla provedena oprava plotu na severní a východní straně pozemku spočívající zejména ve výměně pletiva.

 


Kolaudační souhlas 11.10.2012 Fotogalerie pozemku a výstavby
Stavební povolení 16.6.2008
Povolení ke kácení dřevin 27.12.2007 Informační leták 2012 (.zip)
Územní rozhodnutí 1.část 13.12.2007 Informační leták 2010 (.pdf)
Územní rozhodnutí 2.část Informační leták 2009 (.pdf)
Darovací smlouva k pozemku 12.02.2007