Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB              
      novinky  rozpis  ubytování  prostor závodu  ukázky mapy  pokyny  seznam přihlášených  výsledky  výsledky s mezičasy  seznam přihlášených  výsledky  výsledky s mezičasy  okolí  soutěž  fórum  přihlásit  favorité  co je OB  pořadatelé  sponzoři závodu  mediální partneři  obec Chvaleč
  NOVINKY

27.10.2005 - 09:47
A nakonec p?ibyla sekce napsali o nás, kde si m?žete p?e?íst názory a ohlasy na naše závody.

03.10.2005 - 15:23
MEDIA. V živém vysílání radia ?eský rozhlas Hradec Králové vyzpovídal moderátor Václav Plechá?ek šéfa mediálního úseku M?R Honzu Langra a úsp?šného závodníka Václava Komance. Rozhovor rozd?lený do dvou ?ástí si m?žete poslechnout zde - 1.?ást (1,8 MB), 2.?ást (2,2 MB). V regionálním tisku vyšly o M?R tyto ?lánky - MF Dnes a Hradecké Noviny.

29.09.2005 - 12:13
V sekci fotogalerie si m?žete prohlédnout n?které fotografie ze sobotního závodu štafet a ned?lních klub? .

29.09.2005 - 09:32
Prostudovat si nyní m?žete rovn?ž soubory Orienteering Organizeru na kterých byl závod uspo?ádán - OORG štafety (0,5 MB) a OORG kluby (0,5 MB). Pro pot?eby OORGu si m?žete stáhnout ?isté mapy bez kontrol - Celestýn - bez kontrol (1,2 MB) a Žába - bez kontrol (1,4 MB).

28.09.2005 - 13:41
Zajímavý vývoj m?l závod klub? v kategorii dosp?lých. Pr?b?žné ztráty tým?, které skon?ily v první desítce, znázor?uje tento graf.

29.09.2005 - 09:28
K dispozici jsou zazipované mapy ve formátu BMP se všema kontrolama. Mapa Celestýn - kontroly (1,5 MB) a mapa Žába - kontroly (1,7 MB).

27.09.2005 - 11:27
Zde si m?žete p?e?íst protokoly k ob?ma závod?m - štafety a kluby.

26.09.2005 - 21:09
Stavitel tratí odhaluje závodník?m systém farstování v sobotním závod? muž? a žen a v ned?lním závod? dosp?lých.

26.09.2005 - 16:41
Velké množství ak?ních fotografií z obou závod? najdete ve fotogalerii OK Jilemnice na stránce www.ok-jilemnice.cz.

26.09.2005 - 09:07
Sledujte nadále tyto stránky. P?ipravujeme pro vás schema farstování hlavních mistrovských kategorií (H21, D21 a HD21) a také vám poskytneme k nahlédnutí soubor z Orienteering Organizeru.

25.09.2005 - 23:04
Nálezy z t?locvi?ny v Trutnov?: d?tská ?ervená mikina s kapucí a polštá?ek. P?ípadní zájemci, ozv?te se na prihlasky@shk-ob.cz.

25.09.2005 - 20:40
Výsledky se?azené podle ?as? na prvních úsecích již znáte a proto vám nyní dáváme k nahlednutí i ty finální.

25.09.2005 - 16:48
Závody skon?ily. D?kujeme všem ú?astník?m za ú?ast a p?edvedené výkony. Zde si m?žete prohlédnout výsledky a výsledky s mezi?asy.

25.09.2005 - 16:51
Mistry ?eské republiky v závod? štafet se stali muži Pragy Praha a ženy Lokomotivy Pardubice. K nahlednutí jsou celkové výsledky i výsledky s mezi?asy.

24.09.2005 - 08:25
Po?adatelé jsou již p?ipraveny na první závodníky. D?kujeme všem oddíl?m, které nám zaslaly soupisky.

23.09.2005 - 21:10
Centrum závodu je postavené a po?adatelé se na vás už t?ší.

23.09.2005 - 14:32
Shromaždišt? nám rychle roste pod rukama a k tomu nám svítí sluní?ko, které by m?lo svítit i zítra. D?kujeme všem, kte?í nám již zaslali soupisky a v??íme že jich do ve?era ješt? pár p?ibude.

23.09.2005 - 07:34
Již 19 oddíl? nám zaslalo vypln?né soupisky na sobotní závod (n?které i na ned?lní). D?kujeme a t?šíme se, že b?hem dneška dorazí ješt? další vaše sestavy! Upozor?ujeme, že nyní již není možné se na víkendové závody dohlásit.

23.09.2005 - 06:35
Pokud nechce mít p?i prezentaci problémy, podívejte se prosím na stránku plateb. Ten oddíl, který má na svém ?ádku OK, má vše v po?ádku, ostatní nech? si p?ipraví peníze, p?ípadn? doklad o zaplacení. D?kujeme.

22.09.2005 - 07:05
Dnes dopoledne odjíždí první po?adatelský konvoj sm?r Chvale? a za?ne budování centra závod?. Ješt? jednou prosíme zástupce oddíl?, aby nám pokud možno p?edem zaslali soupisky štafet. Slibujeme, že je nezve?ejníme d?íve než v sobotu na shromaždišti. D?kujeme.

21.09.2005 - 16:25
Zde si m?žete prohlédnot n?které ceny o které budete b?hem následujícího víkendu bojovat: Foto 1, Foto 2, Foto 3

21.09.2005 - 09:09
Aktuální p?edpov?? po?así na víkend. Sobota - skoro jasno, p?es den 18-22°C, v noci 4-8°C, ranní mlhy. Ned?le - polojasno, místy p?ehá?ky, p?es den 16-20°C, v noci 4-8°C, ranní mlhy. Takže ráno by to mohlo být na svet?ík a koblihu s ?ajem od Klokana a p?es den na tri?ko a gulášek s pivkem. Snad p?edpov?? vyjde.

20.09.2005 - 14:29
Poslední dávku informací o nadcházejícím víkendu vám servírujeme v podob? pokyn?. Všem úsp?chu chtivým oddíl?m doporu?ujeme d?kladné prostudování.

20.09.2005 - 14:07
P?ipravili jsme pro vás formulá?e pro soupisky na závod štafet i závod klub?. Tímto prosíme všechny oddíly, které budou mít jasno alespo? o n?kterých štafetách, aby nám vyplnily jejich sestavy v p?íslušném formulá?i a zaslaly na e-mailovou adresu prihlasky@shk-ob.cz. Na míst? samoz?ejm? budete mít možnost e-mailovou p?ihlášku zm?nit. D?kujeme všem oddíl?m které této služby využijí, ušet?í nám ráno spoustu ?asu a nerv?.
!!! Samoz?ejm? vaše soupisky nebudeme zve?ej?ovat d?íve než soupisky ostatních tým? !!!

20.09.2005 - 10:46
Do ?tvrtka do 20 hodin ješt? p?ijímáme dohlášky na oba závody, ale zájemci již musejí sáhnout hloub?ji do kapsy a zaplatit dvojnásobné startovné. Trochu jsme si zaspekulovali nad okruhem možných favorit? v hlavních kategoriích. Možná se strefíme, možná jsme úpln? vedle. Uvidíme o víkendu.

19.09.2005 - 15:53
Dnes odpoledne projde rukama slávistických d?lník? více než 1900 map na které budou dokresleny nové paseky, p?ipevn?ny popisy a vše bude neprodyšn? uzav?eno do mapník?. Na exkurzi do naši fabriky vás pozvat nem?žeme, ale máme pro vás aspo? plánky zobrazující organizaci centra závod? - štafety a kluby.

18.09.2005 - 18:38
Mapy jsou nakresleny a popisy vytišt?ny. M?žeme vás tedy seznámit s parametry tratí - závod štafet a závod klub?. P?i sestavování tým? na klubové mistrovství nezapome?te na to, že na úseky ozna?ené písmeny D mohou nastoupit pouze ženy!

16.09.2005 - 09:10
Pod odkazy štafety - historie a kluby - historie najdete p?ehledy medailist? v jednotlivých mistrovských kategoriích. Ve štafetách jsou za posledních 12 let nejúsp?šn?jší ženy Tesly Brno (3x titul), muži již zaniklé Dukly Liberec (5x), dorostenky OK99 Hradec Králové (6x) a dorostenci Zlína (5x). Nej?ast?jšími vít?zi v celé historii sout?že klub? byli dosp?láci z USK Praha (6x titul), dorostenci z OK99 Hradec Králové (5x) a jednozna?n? nejlepší bilanci mezi oblastními výb?ry žactva má Východo?eská oblast (7x). (D?kujeme za p?ípadné dopln?ní chyb?jících nebo nesprávných údaj?).

15.09.2005 - 18:03
Do dnešního odpoledne p?išly p?ihlášky žákovských výb?r? z 10 oblastí (chybí Jiho?eská oblast) a dále 58 oddíl?. Z t?ch oddíl?, u kterých získala právo startu na M ?R alespo? jedna štafeta, se zatím nep?ihlásily: ADA, AOV, BSO, KRN, RBK, SOP, TRC a VOV. Doufáme, že se tyto oddíly nenechaly odradit vzdáleností, mistrovství je vrchol sezóny a nem?ly by na n?m chyb?t! Celkem je p?ihlášeno 306 štafet a 152 klubových štafet a oblastních výb?r?. Podrobnosti naleznete v sekci seznam p?ihlášených.

15.09.2005 - 12:48
A máme tady další zajímavá ?ísla. V prestižním mistrovském závod? klub? zvedne nad hlavu vít?zný pohár dosp?lé družstvo, které v nejkratším ?ase ub?hne 39,1 km, vyleze 2135 výškových metr? a najde 149 správných kontrol. V dorostu k tomu bude sta?it 34,1 vzdušných km, 1855 metr? sm?rem nahoru a 135 kontrol. Mezi oblastními výb?ry žactva zvít?zí tým, který po 21,6 kilometrech, 980 vyšplhaných metrech a 80 kontrolách jako první protne cílovou ?áru.

14.09.2005 - 15:43
P?ipravili jsme pro vás náhledy závodních map. Sobotní - Celestýn a ned?lní - Žába. A nakonec ješt? tréninkovou mapku okolí, kterou jste již mohli dostat o víkendu na závodech. A bude k dispozici i na M?R na klasické trati.

14.09.2005 - 12:42
Pozor! P?ipomínáme, že dnes kon?í termín p?ihlášek na oba naše závody. Dosud jsme obdrželi p?ihlášky od 39 oddíl? a 7 oblastí. Brzy zve?ejníme seznam p?ihlášených štafet a družstev. Trochu nás p?ekvapil, mile samoz?ejm?, zájem o kategorii H140. Již nyní, kdy máme p?ihlášky od (odhadem) poloviny oddíl? je p?ihlášeno 26 štafet. Pro porovnání vloni v této kategorii startovalo 27 štafet a na M ?R 2002, které jsme po?ádali v Brzicích 22 štafet.

13.09.2005 - 13:53
Závodník?m dychtivým po informacích odhalujeme první zajímavost. Nejkratší tra? mistrovského víkendu bude mít parametry 2,5 km, 105 metr? p?evýšení a 10 kontrol, zatímco nejdelší tra? se pyšní délkou 8,3 km s p?evýšením 445 metr? a plnou t?icítkou kontrol.

13.09.2005 - 13:39
Byla p?idána sekce okolí, kde m?žete najít mnoho zajímavostí a odkaz? na zajímavá místa v okolí Jest?ebích hor.

12.09.2005 - 11:44
Trat? mistrovství, veteraniády i ve?ejného závodu jsou postaveny, v lese je rozneseno celkem 190 líste?k? v místech kde budou kontroly. Za?ínáme kreslit trat? a tisknout popisy.

09.09.2005 - 11:26
Dnes, v pátek 9.9., byly v ?asných ranních hodinách vyzvednuty závodní mapy Celestýn a Žába i tréninková mapa Chvale? z tiskárny pardubického katastrálního ú?adu. Tréninková mapa bude distribuována již na víkendových závodech ?eského poháru štafet. V t?chto dnech se dávají do lesa líste?ky a hlavní rozhod?í vše kontroluje. Stavitel tratí skon?í svoji práci v ned?li 11.9., od pond?lí by se mohly trat? za?ít kreslit.

07.09.2005 - 18:10
Dnes jsme pro vás p?ipravili ješt? sout?ž o jist? hodnotné ceny. Více info najdete v sekci sout?ž, jenom upozor?ujeme, že uzáv?rka prvního kola je 14.9.2005, takže neváhejte, hledejte a sout?žte.

07.09.2005 - 10:57
Aby jste si lépe mohli p?edstavit jak to v lese vypadá a že to nebude žádná procházka, tak jsme vám do sekce prostor závodu p?ipravili n?které další fotky z lesa. Nevybírali jsme pouze krásné fotky kamen? a skalek, ale i místa která jsou zajímavá n??ím jiným (kop?ivy, kapradí, kamenné pole, náro?né svahy).

05.09.2005 - 18:29
V sekci ubytování byla zve?ejn?na možnost objednat si ve?e?i a snídani. Kdo bude mít zájem, nech? to uvede v p?ihlášce.

04.09.2005 - 18:41
Do sekce ukázky mapy jsme p?idali další mapové vý?ezy, abyste získali p?esn?jší p?edstavu o nástrahách, které Vás budou na náro?ných tratích ?ekat.

25.08.2005 - 08:44
Koncem minulého týdne byla dokon?ena revize mapy a odsouhlasena koncepce stavby tratí. Dv? závodní a jedna tréninková mapa získaly grafickou podobu a dnes byly p?edány tiskové podklady do tiskárny. Trat? p?ipravuje ?eský reprezentant Michal Jedli?ka, takže se ur?it? máte na co t?šit. Jedla se pravd?podobn? nechá inspirovat letošním šampionátem v Japonsku. Nevíme, zda bude taky tak dusno jako v prádeln?, ale kopce ur?it? chyb?t nebudou.

11.08.2005 - 10:01
Mapa?i hlásí, že v lese už je hotovo. Nyní probíhá dokreslování map v OCADu, v p?íštím týdnu prob?hne revize a bude dolad?na grafika závodních map. V následujícím týdnu pak budou mapové podklady p?edány do tiskárny, kde bude proveden ofsetový tisk.

25.07.2005 - 19:40
Do sekce prostor závodu byla p?idána mapka místa závodu.

30.06.2005 - 18:27
P?ibyla nová sekce ubytování , kde m?žete najít možnosti ubytování. Po?adatelé zajiš?ují pouze ubytování na zemi v t?locvi?n?. Kdo chce spát na postelích, musí si ho za?ídit sám. My zde pouze zve?ejníme kontakty, které se nám poda?í získat.

10.05.2005 - 12:49
O tom, že mapování je v plném proudu, se nyní m?žete p?esv?d?it v sekci ukázky mapy, kde se nachází t?i ukázky již zmapovaného závodního prostoru.

12.04.2005 - 16:10
Byl p?idán rozpis a do ukázek závodního prostoru byly p?idány fotografie shromaždišt? a terénu.

11.04.2005 - 12:00
Zahájen provoz stránek

sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj www.holan.cz
Krkonošské papírny


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři ČSOB

www.diadora.cz
www.barum.cz
www.zaket.cz www.hitec.cz
www.koop.cz
www.tmapy.cz
www.obcasopis.nord-service.cz www.toitoi.cz
www.newline.cz
www.ecco-receptor.comPočet přístupůPrávě je on-line:
logo

©  2005 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu