Chyba při připojování k db... MČR sprint 2004
    Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB   

    NOVINKY

    POŘADATELÉ

    PARTNEŘI

    SPONZOŘI

    MEDIA


    M ČR SPRINT
       historie
       favorité
       rozpis
       ukázky terénu
       ukázky mapy
       mapka centra
       plánek centra
       parametry tratí
       pokyny
       startovní listiny
         - kategorie
         - oddíly
       výsledky
         - celkové
         - mezičasy
       fotky

    ENGLISH  
       photos
       maps
       map of centre
       event centre
       courses
       instructions
       start lists
         - categories
         - clubs
       results
         - final
         - split times


    JAROMĚŘ -
             JOSEFOV
      město
      pevnost
      památky


    M ČR MIDDLE
    12.-13.6.2004

M ČR MIDDLE

  ROZPIS                                                          pokyny_sprint.zip (162 kB)


Český svaz orientačního běhu

TJ Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu


P O K Y N Y


pro účastníky

Mistrovství České republiky ve sprintu

(závodu zařazeného do soutěží Continetal cup, Silva cup,

HI-TEC sprint cup, Ranking HSH s koef. 1.10)

a

Veteraniády České republiky ve sprintu

(závodu zařazeného do Českého poháru veteránů)

a

veřejného závodu ve sprintu

(závodu zařazeného do soutěže Ranking HSH s koef. 1.00)


Vítáme Vás - účastníky i diváky - a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.


Datum:

12. června 2004 (sobota)

Pořadatel:

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum:

Jaroměř - Josefov, "Dolík" = areál u vstupu do podzemních chodeb (start, cíl), ZŠ Josefov ve vzdálenosti 500m (parkování, mytí, WC, kryté přístřeší v případě nepříznivého počasí). Vše důležité je zakresleno v ukázkové mapce a v plánku centra závodu.
Podrobný plánek centra: centrum.gif (155 kB).

Příjezd:

Nejvýhodnější přejezd z Horního Dehtova (centra MČR na krátké trati) do Josefova je po trase Horní Dehtov - Doubravice - Velehrádek - Lanžov - Sedlec - Vilantice - Hustířany - Velichovky - Jaroměř - Josefov. Vede po silnicích II. třídy č. 300, 325 a 285 a jeho délka je 25 km. Upozorňujeme, že probíhá dlouhodobá úplná uzavírka silnice I. třídy číslo 37 v úseku Jaroměř - Kuks!!!
Josefovem projíždějte bez zastavení, dbejte pokynů pořadatelů!

Parkování:

osobní auta pouze v areálu ZŠ Josefov a autobusy vedle areálu ZŠ

Prezentace:

- v době a místě prezentace Mistrovství ČR na krátké trati (PHK)
- v centru závodu Mistrovství ČR na krátké trati dne 12.6.2004 od 9:00 do 11:00
- v centru závodu dne 12.6.2004 od 14:00 do 15:00
Bez předložení dokladu o zaplacení vkladů nebude oddíl odprezentován!!!

Časový harmonogram:

12:00  otevření centra závodu
15:30  slavnostní zahájení a vojenská ukázka v dobových krojích
15:40  otevření předstartu pro závodníky mistrovských kategorií
15:50  uzavření předstartu
16:00  start 000 = start prvních závodníků Mistrovství ČR
17:07  start prvních závodníků Veteraniády ČR a veřejného závodu
18:10  komentovaný zákres postupů vítězů hlavních kategorií
18:10  vydání map
18:30  slavnostní vyhlášení vítězů Mistrovství a Veteraniády ČR
18:50  prohlídka podzemních chodeb josefovské pevnosti vyhrazená pro medailisty Mistrovství ČR a vítěze Veteraniády ČR

Kategorie:

Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, H55, H60
Veřejný závod: D16C, D18C, D21C, H16C, H18C, H21C1, H21C2

Časy vítězů:

15 minut

Systém ražení:

elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. Závodník razí na cílové čáře cílovou kontrolu.
V případě nefunkčnosti SI jednotky závodník razí do políčka na mapě a mapu předkládá v cíli.

Předstart:

Všichni závodníci mistrovských kategorií jsou povinni dostavit se do vymezeného prostoru v areálu centra závodu (= na předstart) do 15:50. Po tomto čase nebude na předstart nikdo vpuštěn. (Trenérům apod. bude umožněn východ zpět.) Při vstupu do prostoru předstartu závodník předloží SI čip. Budou zde k dispozici nouzová přístřeší (stany), WC a místo na rozcvičení. Bude zde možné odložit si vlastní(!) označené(!) zavazadlo a po doběhu si ho vyzvednout. Používání mobilních telefonů, vysílaček apod. není dovoleno.

Startovní čísla:

samoobslužným odběrem na předstartu

Start:

000 = 16:00 hodin
vstup do 1. koridoru 4 minuty před ostrým startem

Popisy kontrol:

jsou na mapě ve formě piktogramů (rozměr políčka 5x5 mm), na startu v koridoru budou též k dispozici pro vložení do vlastních "popisníčků" (izolepa ani nůžky k dispozici nebudou, rozměr políčka 6x6 mm), maximální rozměr je 6.0 x 15.5 cm

Mapa:

Josefov, M 1:5 000, E 2m (!), stav květen 2004, autoři Jan Langr a Jan Netuka, v obalu.
Věnujte zvýšenou pozornost zákresu tratí v mapě a pořadí kontrol (křížení tratí). Tratě Mistrovství a Veteraniády ČR jsou natištěny fialovou barvou, tratě veřejného závodu jsou zakresleny červeným fixem na plotru. Dbejte na kódy - kontroly jsou blízko sebe. Průchody skrz ploty jsou označeny v mapě mapovou značkou č. 708 (obrácené červené nebo fialové závorky). Mapy se v cíli odevzdávají do 18:10 hodin.

Terén:

Park, hradby, pevnostní valy, pevnostní město. Závod probíhá za plného silničního provozu, dbejte proto na svoji bezpečnost!!! (Hlavní průjezdní silnice jsou v mapě označeny plnou hnědou výplní.)
Doporučujeme oděv zakrývající horní i dolní končetiny, nedoporučujeme obuv s hladkou podrážkou.
Platí zákaz přelézání jakýchkoliv plotů a vstupu do prostorů v mapě označených mapovou značkou č. 527 (žlutozelená barva = soukromá plocha) pod hrozbou diskvalifikace. Páskou jsou v terénu označena nebezpečná místa (např. horní hrana hradeb nebo skalních srázů).
Závodní oblast (Josefov vyjma území zobrazeného na ukázkové mapě) je zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Toto omezení v plné míře platí rovněž pro závodníky, kteří již svůj závod dokončili. Pochopitelně se to netýká příjezdu závodníků po značené příjezdové cestě.
V posledních dnech byla v prostoru úvodní části závodu provedena probírka vykácením náletových dřevin. Zmizelé světlezelené hustníky jsou v mapě překryty červeným šikmým šrafováním. Plochy takto značené nejsou zakázaným prostorem a nepředstavují pro závodníky žádnou překážku v běhu.

Občerstvení:

v cíli stolní voda, v centru po celou dobu konání závodu bohatě zásobený bufet "Klokan" (v nabídce nebudou chybět steaky, párky, pivo, limo, káva, koláče, instantní těstoviny, …)

WC:

TOI-TOI v centru závodu, stabilní WC v budově muzea naproti pokladně, dále v ZŠ Josefov

Mytí:

v ZŠ Josefov (prosím, udržujte pořádek!)

Výsledky:

průběžné: v centru závodu, konečné: http://sprint.shk-ob.cz
Konečné výsledky v tištěné podobě je možné si objednat u prezentace za 30 Kč.

Funkcionáři:

ředitel: Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí: Michal Jedlička
jury: Hana Tichovská, Zdeněk Zuzánek, Marek Prášil

Zajímavosti:

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. V poměrně krátké době vznikla nad soutokem řek Labe a Metuje mohutná bastionová pevnost, jedna z nejmodernějších a nejvýznamnějších v habsburské monarchii. Patří k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství.
Více informací i s fotografiemi najdete na pěkných internetových stránkách Městského muzea v Jaroměři: http://www.pevnost.josefov.web.worldonline.cz
Doporučujeme navštívit podzemní chodby josefovské pevnosti (prohlídky se budou konat po celou dobu konání závodu).

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2004.

Za pomoc při přípravě a pořádání závodu děkujeme Městu Jaroměři, Městskému muzeu v Jaroměři, Královéhradeckému kraji, Klubu vojenské historie Josefov, Společnosti Retranchement No. XVIII a firmám Domis a Inka

          
ke stažení: pokyny_sprint.zip (162 kB)sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj stavo
www.holan.cz Město Jaroměř


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři závodu

Společnost Retranchement No. XVIII Klub vojenské historie Josefov


Partneři ČSOB

Continental
HI-TEC T-mapy
ŽAKET Kooperativa
Orientační běh TOI-TOI
SILVAPočet přístupůlogo
©  2004 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu