Pozvánka na členskou schůzi konanou distančně (hlasováním v KIS)

(jsfk) | 4.4.2021

Členská schůze sportovního klubu OK Slavia Hradec Králové, z.s. se uskuteční distančně ve dnech 26.4.2021-5. 5. 2021.

Informace o konání členské schůze budou dnes 4. 4. 2021 rozeslány jednotlivým členům na emaily, které mají vyplněné v KISu. Do 15. 4. 2021 budou všechny podkladové materiály pro členskou schůzi zaslány všem členům s hlasovacím právem (15+) a zároveň zveřejněny i v KISu.

 

Program:
1. Volba mandátové komise a schválení jednacího řádu
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020
3. Plán činnosti, systém hospodaření a rozpočet na rok 2021
4. Úprava stanov klubu
5. Schválení usnesení členské schůze
Účast všech členů klubu starších 15 let je velmi žádoucí.

Zdůvodnění konání členské schůze distančně (hlasováním v KIS):

Ani v jednom stupni Protiepidemiologického systému (PES) není možné, aby se
všichni členové s hlasovacím právem mohli sejít ve vnitřních prostorách na jednání
členské schůze. V souladu se stanovami klubu je nezbytné najít vhodnou formu
konání členské schůze klubu ke schválení a projednání zprávy o hospodaření a
majetku klubu (výroční zprávy) a rozpočtu klubu viz čl. 9.3 stanov klubu.
Stát na jedné straně svými epidemiologickými opatřeními znemožnil právnickým
osobám osobní fungování jejich orgánů (tedy např. i členské schůze klubu), tak na
druhé straně zákonem umožnil jiné než osobní fungování orgánů právnických osob
(elektronické, korespondenční apod.).
Zákonem, který výslovně a jednoznačně umožňuje distanční způsob fungování a
rozhodování orgánů právnických osob, je zákon č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o
změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (tzv. Lex COVID - Justice).
Podle tohoto zákona mohou orgány právnických osob až do 30. 6. 2021 rozhodovat
jinak než osobní účastí, tzn. distančně (elektronicky, korespondenčně apod.).

Ustanovení § 19 uvedeného zákona zní:
Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob
(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo
s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní
jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo
rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem,
popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.
(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování
podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě
jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v
dostatečném předstihu před rozhodováním.
(3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Na
rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 obdobně.

Mandátová komise:
Výbor klubu navrhl mandátovou komisi ve složení:
● Ondřej Svoboda
● Jan Langr
● Adéla Červená
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: